Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


5 kwietnia 2019

Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)
Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy społecznej wprowad­zonych w 2019 r. Szkole­nia będą miały miejsce w Warsza­wie w ter­mi­nach wskazanych w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Szkole­nia mają charak­ter dwud­niowy (pier­wszy dzień w godz. 10:45–15:30, drugi dzień w godz. 8:45–13:30). Koszt prze­jazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwro­towi, koszt noclegu pokry­wany jest przez orga­ni­za­torów. Możli­wość rejes­tracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR do lim­itu miejsc. Rejes­tracja prowad­zona jest w formie elek­tron­icznej. W celu zgłoszenia się prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza  rejestracyjnego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


2 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
Zakończyła się XIX edy­cja Konkursu Lider ZZL. Lid­erami w trzech równorzęd­nych kat­e­go­ri­ach konkur­sowych zostali:

  • SITECH Sp. z o.o.,
  • Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Praktycznego,
  • Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Mazowieck­iego.

Mapa Lau­re­atów XIX edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Mapa Laureatów XIX edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiNa stronie inter­ne­towej Konkursu Lider ZZL umieś­cil­iśmy jego pod­sumowanie mery­to­ryczne w formie dwóch opracowań:

  1. opra­cow­anie: „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w  XIX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi” (B. Sajkiewicz, A. Jawor-Joniewicz) https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=zzl-w-firmach-xix-edycji
  2. folder „Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi XIX edy­cja” wraz z artykułem B. Sajkiewicz „Innowa­cyjność pra­cown­icza w przed­siębiorstwie” https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=folder-lzzl-edycja-xix

Zapraszamy do lektury.

Biuro Konkursu Lider ZZL


4 lutego 2019

Seminarium regionalne pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“, 14 marca 2019 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 14 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Finan­sów i Zarządza­nia w Białym­stoku, budynek E, sala 305  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM                                                   


27 stycznia 2019

Seminarium regionalne pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“, 8 marca 2019 r., Bionanopark, Łódź.

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służ b zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 8 marca 2019 r w Łodzi  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium region­alne pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM


21 grudnia 2018

Nowość wydawnicza 2018

WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, Paweł Poławski (red.)WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżni­cow­anie i społeczne kon­sek­wencje.
Paweł Poławski (red.), Bożena Balcerzak-Paradowska, Kaz­imierz W. Frieske, Agnieszka Sowa-Kofta, Beata Małecka-Tepicht, Mateusz Trochymiak, Dar­iusz Zalewski

Jeśli ktoś ostrzy sobie zęby, oczeku­jąc argu­men­tów za tym, że pomoc społeczna w Polsce rękami swoich pra­cown­ików podry­fowała w kierunku tech­nokraty­cznej poli­tyki szan­taży soc­jal­nych lub prze­ci­wnie, że warunk­owość wspar­cia, to skuteczne narzędzie mobi­liza­cji do wielowymi­arowych zmian życiowych usamodziel­ni­a­ją­cych klien­tów sys­temu pomocy społecznej, to będzie rozczarowany. (…).
Gdy­bym miał w kilku słowach pod­sumować ustal­e­nia Autorów, to raczej wskaza­łbym na to, że kon­trakt soc­jalny i warunk­owość w pol­skim sys­temie pomocy społecznej to dzisiaj raczej mech­a­nizmy, narzędzia o mar­gin­al­nym odd­zi­ały­wa­niu i dużym nasyce­niu pozornoś­cią w sferze real­iza­cyjnej w ramach sto­sunków między świad­czenio­bior­cami i przed­staw­icielami służb społecznych. Pomimo to, Autorom udało się zobra­zować zarówno warunki, w jakich kon­trakty są pomocne w ramach zaplanowanej (celowej) mobi­liza­cji klien­tów do zmi­any swo­jej sytu­acji, te, w których służą one jedynie wywiera­niu nieskutecznej presji i są wyrazem insty­tucjon­al­nej dom­i­nacji, jak i te, w których należy je trak­tować jako sztukę dla sztuki, w którym chęt­nie lub niechęt­nie ale dwie strony w relacji pomo­cowej „puszczają do siebie oko”, zgadza­jąc na pozorność kon­traktu.
Otrzy­mal­iśmy zatem wszech­stronną anal­izę, która jest intere­su­jąca dla badaczy zain­tere­sowanych przeo­braże­ni­ami wel­fare state i upowszech­ni­an­iem się pode­jś­cia akty­wiz­a­cyjnego w poli­tyce społecznej, ale także dla decy­den­tów odpowiedzial­nych za reformy sys­temów pomo­cowych. Nie mam wąt­pli­wości, że mate­riał ten powinien być brany pod uwagę w pro­jek­towa­niu reform sys­temu pomocy społecznej tak, aby niwelować pozorność i dys­funkcje aktu­al­nie stosowanych strategii/ narzędzi.

z recen­zji dr hab. Arka­diusza Karwack­iego
pro­fe­sora Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1 sierpnia 2016

Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w sprawach skarg i wniosków przyj­muje w każdą środę w godz­i­nach od 10.00 – 12.00


12 maja 2013

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)


8 marca 2012

Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


28 marca 2010

 Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


28 sierpnia 2008

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 33123458910Ostatnia »